Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

BIM i linia tramwajowa w siedzibie Huawei

Analiza przypadku

Udostępnij ten artykuł

Nowy kompleks Huawei Terminal w Dongguan w prowincji Guangdong zajmuje obszar około 12 kilometrów kwadratowych i mieści nowo zaprojektowaną linię tramwajową o długości 13 kilometrów.

Realizacja projektu wymagała zagospodarowania terenów zalewowych, zbiorników wodnych, mostów i terenów górzystych. Na potrzeby kompleksu firmy Huawei nad jeziorem Songshan zaprojektowano modele 12 klasycznych, znanych na całym świecie miast i regionów, które powszechnie budzą pozytywne odczucia. Stosując budowle grupowe, opracowano strukturę całego parku. Monumentalne budynki, centralne place, dziedzińce i kompleks architektoniczny nawiązujący do otoczenia łączą się płynnie i przenikają, wyrażając artystyczny koncept całości.

Cały projekt przygotowano bezpośrednio na platformie BIM, co pozwoliło wyeliminować znaczną część projektowania manualnego, a tym samym ograniczyć wykorzystanie zasobów i siły roboczej o blisko 50%. 

Widok koncepcyjny kompleksu

Przygotowany w programie InfraWorks widok koncepcyjny całego kompleksu Huawei Terminal nad jeziorem Songshan.

Cele projektu

  • Stworzenie estetycznego, ekologicznego i inteligentnego parku.
  • Wykorzystanie nowych metod wizualizacji, prezentacji i komunikacji.
  • Projektowanie w środowisku wirtualnym w celu podnoszenia jakości.
  • Integracja projektów od różnych partnerów.
  • Połączenie narzędzi BIM z systemami informacyjnymi i chmurą dla potrzeb zarządzania budową, jakością i bezpieczeństwem.

Specyficzne wyzwania

Projekt wymagał zagospodarowania istniejących terenów zalewowych, zbiorników wodnych, mostów i terenów górzystych, a zarazem połączenia planowanego kompleksu z już budowaną linią tramwajową. Właściciele mieli bardzo ścisłe wymagania dotyczące modelu mostu i architektury krajobrazu. Tradycyjne metody projektowania graficznego i wizualizacji okazały się w tym przypadku niewystarczające, gdyż konieczne były dodatkowe uzgodnienia. Z tego względu zespół projektowy podjął decyzję o zastosowaniu narzędzi BIM i bezpośredniego informowania właściciela o postępach prac.

Obejrzyj prezentację wideo >

 

Decyzja o integracji procesu projektowego

Wykorzystanie zaawansowanego drona pozwoliło zarejestrować bardzo dokładne dane, a jednocześnie ograniczyć czas prac w terenie. Zespół używał drona na wielu etapach projektu, a zebrane dane posłużyły do utworzenia modeli terenu, modeli opartych na chmurach punktów i modeli 3D. 

Obejrzyj film o korzystaniu z drona >

Zarejestrowane dane GIS wprowadzono do programu InfraWorks, co pozwoliło symulować rzeczywiste warunki terenowe stanowiące podstawę projektowanej trasy. Szczegółowy projekt trasy, rzuty poziome i pionowe oraz przekroje opracowano w programie Civil 3D. Gotowe dane trasy eksportowano następnie do programu InfraWorks, gdzie zajęto się ich weryfikacją i optymalizacją. Już wstępny projekt wykazał, że trasy tramwajowe poprowadzone przez wzgórze nie były ekonomiczne ani wygodne, a dodatkowo wymagałyby nadmiernej ingerencji w tereny zielone. Wszystkie te problemy udało się rozwiązać. Integracja pracy w programach Civil 3D i InfraWorks pozwoliła zwiększyć dokładność i przewidywalność projektu.

W edytorze podzespołów zamodelowano przekroje, uwzględniając warstwę podsypki, nachylenie skarpy, drenaż boczny, drenaż powodziowy, drogę pożarową i obszar odpływu. Program Revit posłużył do wstępnego zaprojektowania elementów zbrojonych, a całą sieć szynową zaprojektowano w programie Inventor. Przy każdym elemencie projektu można było korzystać z danych z innych systemów projektowych, co znacznie zwiększyło wydajność całego procesu. 

Obejrzyj film o procesie projektowania >

Integracja technologii BIM i GIS

Na kompletny projekt składała się ogromna liczba elementów, w tym doprowadzenia mediów, projekty przestrzenne, konstrukcje, instalacje drenażowe, instalacje elektryczne, dane GIS i wiele innych. Wymagało to zintegrowania wielu projektów opracowanych przez firmę Nikken Sekkei Ltd. i inne międzynarodowe biura projektowe. Użycie programu InfraWorks pozwoliło zespołowi bezproblemowo zintegrować narzędzia BIM z danymi GIS, aby rozwijać model oparty na danych GIS i udostępniać go w całej grupie roboczej. Bardzo usprawniło to komunikację i procesy podejmowania decyzji.

Wykorzystanie oprogramowania InfraWorks i BIM 360 pozwoliło zespołowi uzyskiwać dostęp do danych projektowych w dowolnym czasie i miejscu, a tym samym podejmować trafne decyzje podnoszące jakość projektu. Praca na jednym, centralnym modelu uwzględniającym aktualne informacje o stanie rzeczywistym pozwoliła zwiększyć niezawodność i efektywność operacyjną o blisko 30%.

Optymalizacja projektów na podstawie symulacji i analiz

Funkcja symulacji ruchu drogowego pozwoliła określić niezbędną przepustowość dróg poprzez analizę przepływu ruchu i czasów oczekiwania w całym parku. Na podstawie symulacji mobilności zidentyfikowano punkty zatorów i zoptymalizowano projekt sieci drogowej, aby minimalizować powstawanie korków. 

Już podczas prac budowlanych przy złożonych węzłach komunikacyjnych okazało się, że projekt koliduje z istniejącymi elementami żelbetowymi. Projektanci wykonali skany laserowe 3D w celu zebrania danych o istniejących konstrukcjach. Dołączenie do modelu informacji o istniejących elementach pozwoliło dokładnie skoordynować prace projektantów i ekip budowlanych w celu wspólnego rozwiązania problemu. Bardzo usprawniło to proces budowlany i przełożyło się na lepszą jakość projektu.

Obejrzyj film o symulacjach i analizach >

Realistyczne symulacje w środowisku wirtualnej rzeczywistości

Realistyczne symulacje pozwoliły szczegółowo pokazać projektowane obiekty w rzeczywistym otoczeniu o różnych porach dnia i nocy, a nawet zobaczyć, jak mogą na nie wpłynąć zmiany klimatu. Dzięki połączeniu wirtualnej rzeczywistości z narzędziami BIM klienci mogli zobaczyć symulacje gotowego projektu, projektanci i użytkownicy analizować i optymalizować rozwiązania, a wszyscy uczestnicy projektu skuteczniej współpracować.

Analiza wizualna trasy tramwaju w wirtualnej rzeczywistości

Symulacje krajobrazu były renderowane w programie InfraWorks na podstawie modeli zaprojektowanych w narzędziach BIM i danych zarejestrowanych z drona.

W pracach projektowych wykorzystano produkty:

Zacznij już teraz — wystarczy jedna subskrypcja

Kolekcja z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa daje dostęp do zestawu zintegrowanych narzędzi i zaawansowanych procesów do projektowania i realizacji budynków i obiektów infrastruktury, umożliwiając podnoszenie jakości prac.

Udostępnij ten artykuł