ORYGINALNE OPROGRAMOWANIE AUTODESK

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Informacje o piractwie komputerowym

Z piractwem komputerowym mamy do czynienia w następujących sytuacjach:

 • Gdy oprogramowanie zostało zmodyfikowane lub zhakowane.
 • W przypadku kopiowania lub sprzedawania kluczy licencyjnych lub kont dostępu.
 • Gdy oprogramowanie jest użytkowane niezgodnie z warunkami licencji, na przykład jest zapisywane lub używane na większej liczbie komputerów, niż to wynika z licencji.

Piractwo komputerowe stwarza liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa firm i konsumentów, narażając użytkowników na ataki szkodliwego oprogramowania. Może też zmniejszać wydajność pracy w organizacjach. Jego używanie może też zmniejszać wydajność pracy organizacji. Tylko oryginalne i legalnie licencjonowane oprogramowanie Autodesk jest objęte gwarancją i pomocą techniczną Autodesk oraz zapewnia dostęp do najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń, poprzednich wersji i innych korzyści.

Używanie nielegalnego oprogramowania stanowi zagrożenie dla użytkowników i organizacji. Nielegalnie zdobyte oprogramowanie mogło zostać zmodyfikowane i może zawierać szkodliwy kod, co potencjalnie oznacza wiele problemów:

 • Większe ryzyko kontaktu ze szkodliwym oprogramowaniem, które może zniszczyć lub ujawnić firmowe informacje — w tym dane bieżących projektów.
 • Większe ryzyko nieprawidłowego działania lub całkowitej awarii oprogramowania, co może się przekładać na problemy z bezpieczeństwem, jakością lub integralnością projektów, procesów, produktów lub konstrukcji.
 • Ograniczony dostęp do obsługi klienta, aktualizacji, dokumentacji technicznej itd.

Używanie nielegalnego oprogramowania stwarza też dla użytkowników i całej firmy ryzyko roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich i innych praw własności, a w konsekwencji może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Autodesk bierze udział w licznych inicjatywach mających chronić użytkowników i organizacje przed zagrożeniami związanymi z nielegalnym oprogramowaniem.

 • Informujemy użytkowników i organizacje o korzyściach z używania oryginalnego oprogramowania Autodesk. Firmom udostępniamy informacje na temat skutecznego zarządzania licencjami z wykorzystaniem rozwiązań do zarządzania zasobami oprogramowania (SAM), a klientom indywidualnym oferujemy pomoc i wskazówki w zakresie prawidłowego używania oprogramowania.
 • We współpracy z Business Software Alliance (BSA) i innymi organizacjami badamy przypadki sprzedawania i użytkowania nielegalnego oprogramowania.
 • Podejmujemy działania wymierzone w nieautoryzowanych sprzedawców oferujących produkty Autodesk w popularnych serwisach handlu elektronicznego.
 • Badamy anonimowe zgłoszenia dotyczące podejrzeń sprzedawania i używania nielegalnego oprogramowania.
 • Wspieramy programy techniczne pomagające klientom w ustaleniu stanu posiadanego oprogramowania, w tym programy weryfikacji legalności.

Używanie nielegalnego oprogramowania stanowi naruszenie praw autorskich i może się wiązać z odpowiedzialnością cywilną i karną. Również warunki użytkowania produktów Autodesk nakładają na klientów obowiązek używania oprogramowania Autodesk zgodnie z obowiązującym prawem oraz zabraniają jakiegokolwiek nieuprawnionego używania, uzyskiwania dostępu i powielania.

Użytkownicy i organizacje mają kilka możliwości sprawdzenia stanu oprogramowania. Wdrożenie opisanych poniżej praktyk zarządzania zasobami oprogramowania pozwoli uzyskać dokładne informacje na temat używanych licencji. Autodesk może też wysyłać powiadomienia użytkownikom nielegalnego oprogramowania, a zgodnie z warunkami użytkowania ma również prawo do wykonywania przeglądów licencji.

Nie. Oprogramowania Autodesk na licencji edukacyjnej lub studenckiej nie wolno używać do żadnych celów zarobkowych, w tym do celów komercyjnych lub zawodowych, do prowadzenia płatnych szkoleń itp. Jeśli używasz wersji edukacyjnej lub studenckiej do celów komercyjnych, odwiedź stronę www.autodesk.pl, aby poznać możliwości zakupu odpowiedniego produktu.

Jeśli masz subskrypcję lub plan obsługi, możesz swobodnie używać oprogramowania zarówno w domu lub pracy, jak i w podróży. Dowiedz się więcej na temat uprawnień do użytkowania podczas podróży dla posiadaczy subskrypcji i planów obsługi

Informacje o oryginalnym oprogramowaniu

Oryginalne oprogramowanie Autodesk to legalnie licencjonowane oprogramowanie kupione bezpośrednio od Autodesk lub autoryzowanego sprzedawcy. Oryginalne oprogramowanie Autodesk będzie zawsze działać zgodnie z dokumentacją produktu i warunkami użytkowania, a przy tym jest wolne od zagrożeń, jakie mogą występować w przypadku nielegalnego oprogramowania.

Autodesk zaleca odinstalowanie nielegalnego oprogramowania i kupienie oryginalnego oprogramowania bezpośrednio od Autodesk lub autoryzowanego sprzedawcy Autodesk. Jeśli masz informacje na temat sprzedawcy nielegalnego oprogramowania, możesz przesłać zgłoszenie, aby umożliwić Autodesk podjęcie działań.

Podejrzenia dotyczące używania nielegalnego oprogramowania można anonimowo zgłaszać tutaj.

Niestety, łatwo jest nieświadomie kupić nielegalne oprogramowanie. Nieautoryzowani sprzedawcy często udają sprzedawców autoryzowanych i oferują nielegalne oprogramowanie, kusząc znacznie niższymi cenami. Z kolei inni sprzedawcy dołączają nielegalne oprogramowanie do sprzedawanego sprzętu komputerowego. Zawsze kupuj oprogramowanie Autodesk bezpośrednio na stronie Autodesk.com lub od autoryzowanego sprzedawcy.

Zarządzanie zasobami oprogramowania

Zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM) umożliwia organizacjom kontrolowanie zasobów oprogramowania na wszystkich etapach — od zakupu poprzez użytkowanie po przejście na nowszą wersję lub wymianę na inny produkt. Stosowanie odpowiednich metod zarządzania zasobami oprogramowania pozwala zapanować nad skomplikowanymi warunkami licencjonowania i zapobiegać nielegalnemu użytkowaniu oprogramowania. Przy właściwym zarządzaniu zasobami oprogramowania można też ograniczać koszty poprzez identyfikowanie nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywanych licencji.

Tak, więcej informacji można znaleźć na stronie www.autodesk.pl/genuine/software-asset-management.

Audyty oprogramowania (kontrole licencji)

Co roku Autodesk kontaktuje się z pewną liczbą subskrybentów w celu sprawdzenia i dopilnowania zgodności z obowiązującymi warunkami licencjonowania. Prowadzone kontrole są również dla klientów okazją do sprawdzenia posiadanych subskrypcji Autodesk w celu optymalnego ich wykorzystania. Wybór klientów do weryfikacji odbywa się na podstawie różnorodnych kryteriów, w tym zarejestrowanych subskrypcji i informacji aktywacyjnych.

Autodesk będzie się kontaktować z klientami wytypowanymi do audytu lub kontroli licencji i ściśle współpracować z nimi w całym procesie, od wstępnych ustaleń do rozwiązywania problemów.

Usługa Autodesk Genuine

Usługa Autodesk Genuine sprawdza komputer w poszukiwaniu niektórych typów nielegalnego oprogramowania Autodesk. W razie wykrycia nielegalnego oprogramowania usługa może o tym poinformować użytkownika, dodatkowo podając opcje umożliwiające rozwiązanie problemu.

Powiadomienia będą wyświetlane do czasu rozwiązania problemu.

Usługa Autodesk Genuine z założenia funkcjonuje tak długo, jak długo na urządzeniu są wykrywane produkty Autodesk. Usługa zostanie automatycznie wyłączona, gdy nie zostaną wykryte żadne produkty Autodesk.