Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Informacje o piractwie komputerowym

 • Czym jest piractwo komputerowe?

  Z piractwem komputerowym mamy do czynienia w następujących sytuacjach:

  • Gdy oprogramowanie zostało zmodyfikowane lub zhakowane.
  • W przypadku kopiowania lub sprzedawania kluczy licencyjnych lub kont dostępu.
  • Gdy oprogramowanie jest użytkowane niezgodnie z warunkami licencji, na przykład jest zapisywane lub używane na większej liczbie komputerów, niż to wynika z licencji.

  Piractwo komputerowe stwarza liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa firm i konsumentów, narażając użytkowników na ataki szkodliwego oprogramowania. Może też zmniejszać wydajność pracy w organizacjach. Jego używanie może też zmniejszać wydajność pracy organizacji. Tylko oryginalne i legalnie licencjonowane oprogramowanie Autodesk jest objęte gwarancją i pomocą techniczną Autodesk oraz zapewnia dostęp do najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń, poprzednich wersji i innych korzyści.

 • Jakie zagrożenia wiążą się z używaniem nielegalnego oprogramowania?

  Używanie nielegalnego oprogramowania stanowi zagrożenie dla użytkowników i organizacji. Nielegalnie zdobyte oprogramowanie mogło zostać zmodyfikowane i może zawierać szkodliwy kod, co potencjalnie oznacza wiele problemów:

  • Większe ryzyko kontaktu ze szkodliwym oprogramowaniem, które może zniszczyć lub ujawnić firmowe informacje — w tym dane bieżących projektów.
  • Większe ryzyko nieprawidłowego działania lub całkowitej awarii oprogramowania, co może się przekładać na problemy
   z bezpieczeństwem, jakością lub integralnością projektów, procesów, produktów lub konstrukcji.
  • Ograniczony dostęp do obsługi klienta, aktualizacji, dokumentacji technicznej itd.

  Używanie nielegalnego oprogramowania stwarza też dla użytkowników i całej firmy ryzyko roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich i innych praw własności, a w konsekwencji może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

 • W jaki sposób Autodesk pomaga unikać używania nielegalnego oprogramowania?

  Autodesk bierze udział w licznych inicjatywach mających chronić użytkowników i organizacje przed zagrożeniami związanymi
  z nielegalnym oprogramowaniem.

  • Informujemy użytkowników i organizacje o korzyściach z używania oryginalnego oprogramowania Autodesk. Firmom udostępniamy informacje na temat skutecznego zarządzania licencjami z wykorzystaniem rozwiązań do zarządzania zasobami oprogramowania (SAM), a klientom indywidualnym oferujemy pomoc i wskazówki w zakresie prawidłowego używania oprogramowania.
  • We współpracy z Business Software Alliance (BSA) i innymi organizacjami badamy przypadki sprzedawania i użytkowania nielegalnego oprogramowania.
  • Podejmujemy działania wymierzone w nieautoryzowanych sprzedawców oferujących produkty Autodesk w popularnych serwisach handlu elektronicznego.
  • Badamy anonimowe zgłoszenia dotyczące podejrzeń sprzedawania i używania nielegalnego oprogramowania.
  • Wspieramy programy techniczne pomagające klientom w ustaleniu stanu posiadanego oprogramowania, w tym programy weryfikacji legalności.
 • Czy używanie nielegalnego oprogramowania Autodesk wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności prawnej?

  Używanie nielegalnego oprogramowania stanowi naruszenie praw autorskich i może się wiązać z odpowiedzialnością cywilną i karną. Również warunki użytkowania produktów Autodesk nakładają na klientów obowiązek używania oprogramowania Autodesk zgodnie z obowiązującym prawem oraz zabraniają jakiegokolwiek nieuprawnionego używania, uzyskiwania dostępu i powielania.

 • Jak ustalić, czy używam oryginalnego oprogramowania? Jaką pomoc w tym zakresie zapewnia Autodesk?

  Użytkownicy i organizacje mają kilka możliwości sprawdzenia stanu oprogramowania. Wdrożenie opisanych poniżej praktyk zarządzania zasobami oprogramowania pozwoli uzyskać dokładne informacje na temat używanych licencji. Autodesk może też wysyłać powiadomienia użytkownikom nielegalnego oprogramowania, a zgodnie z warunkami użytkowania ma również prawo do wykonywania przeglądów licencji.

 • Czy wersji edukacyjnych lub studenckich oprogramowania Autodesk można używać do celów komercyjnych?

  Nie. Oprogramowania Autodesk na licencji edukacyjnej lub studenckiej nie wolno używać do żadnych celów zarobkowych, w tym do celów komercyjnych lub zawodowych, do prowadzenia płatnych szkoleń itp. Jeśli używasz wersji edukacyjnej lub studenckiej do celów komercyjnych, odwiedź stronę www.autodesk.pl, aby poznać możliwości zakupu odpowiedniego produktu.

 • Czy posiadanego oprogramowania mogę używać również w podróży?

  Jeśli masz subskrypcję lub plan obsługi, możesz swobodnie używać oprogramowania zarówno w domu lub pracy, jak i w podróży. Dowiedz się więcej na temat uprawnień do użytkowania podczas podróży dla posiadaczy subskrypcji i planów obsługi

Informacje o oryginalnym oprogramowaniu

 • Czym jest oryginalne oprogramowanie Autodesk?

  Oryginalne oprogramowanie Autodesk to legalnie licencjonowane oprogramowanie kupione bezpośrednio od Autodesk lub autoryzowanego sprzedawcy. Oryginalne oprogramowanie Autodesk będzie zawsze działać zgodnie z dokumentacją produktu i warunkami użytkowania, a przy tym jest wolne od zagrożeń, jakie mogą występować w przypadku nielegalnego oprogramowania.

 • Co zrobić, jeśli mam nielegalne oprogramowanie?

  Autodesk zaleca odinstalowanie nielegalnego oprogramowania i kupienie oryginalnego oprogramowania bezpośrednio od Autodesk lub autoryzowanego sprzedawcy Autodesk. Jeśli masz informacje na temat sprzedawcy nielegalnego oprogramowania, możesz przesłać zgłoszenie, aby umożliwić Autodesk podjęcie działań.

 • Jak zgłosić podejrzenie używania nielegalnego oprogramowania Autodesk?

  Podejrzenia dotyczące używania nielegalnego oprogramowania można anonimowo zgłaszać tutaj.

 • Jak mogło do tego dojść?

  Niestety, łatwo jest nieświadomie kupić nielegalne oprogramowanie. Nieautoryzowani sprzedawcy często udają sprzedawców autoryzowanych i oferują nielegalne oprogramowanie, kusząc znacznie niższymi cenami. Z kolei inni sprzedawcy dołączają nielegalne oprogramowanie do sprzedawanego sprzętu komputerowego. Zawsze kupuj oprogramowanie Autodesk bezpośrednio na stronie Autodesk.com lub od autoryzowanego sprzedawcy.

Zarządzanie zasobami oprogramowania

 • Czym jest zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM)?

  Zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM) umożliwia organizacjom kontrolowanie zasobów oprogramowania na wszystkich etapach — od zakupu poprzez użytkowanie po przejście na nowszą wersję lub wymianę na inny produkt. Stosowanie odpowiednich metod zarządzania zasobami oprogramowania pozwala zapanować nad skomplikowanymi warunkami licencjonowania i zapobiegać nielegalnemu użytkowaniu oprogramowania. Przy właściwym zarządzaniu zasobami oprogramowania można też ograniczać koszty poprzez identyfikowanie nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywanych licencji.

 • Czy Autodesk może mi pomóc w zarządzaniu zasobami oprogramowania?

  Tak, więcej informacji można znaleźć na stronie www.autodesk.pl/genuine/software-asset-management.

Audyty oprogramowania (kontrole licencji)

 • Na jakiej podstawie Autodesk podejmuje decyzję o przeprowadzeniu audytu lub kontroli licencji?

  Co roku Autodesk kontaktuje się z pewną liczbą subskrybentów w celu sprawdzenia i dopilnowania zgodności z obowiązującymi warunkami licencjonowania. Prowadzone kontrole są również dla klientów okazją do sprawdzenia posiadanych subskrypcji Autodesk w celu optymalnego ich wykorzystania. Wybór klientów do weryfikacji odbywa się na podstawie różnorodnych kryteriów, w tym zarejestrowanych subskrypcji i informacji aktywacyjnych.

 • Jak mogę się dowiedzieć, czy moja organizacja została wybrana do audytu lub kontroli licencji?

  Autodesk będzie się kontaktować z klientami wytypowanymi do audytu lub kontroli licencji i ściśle współpracować z nimi w całym procesie, od wstępnych ustaleń do rozwiązywania problemów.

Usługa Autodesk Genuine

 • Czym jest usługa Autodesk Genuine?

  Usługa Autodesk Genuine sprawdza komputer w poszukiwaniu niektórych typów nielegalnego oprogramowania Autodesk. W razie wykrycia nielegalnego oprogramowania usługa może o tym poinformować użytkownika, dodatkowo podając opcje umożliwiające rozwiązanie problemu.

 • Co się stanie, jeśli będę ignorować komunikaty usługi Autodesk Genuine?

  Powiadomienia będą wyświetlane do czasu rozwiązania problemu.

 • Czy mogę usunąć lub wyłączyć usługę Autodesk Genuine?

  Usługa Autodesk Genuine z założenia funkcjonuje tak długo, jak długo na urządzeniu są wykrywane produkty Autodesk. Usługa zostanie automatycznie wyłączona, gdy nie zostaną wykryte żadne produkty Autodesk.