• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj wersje

Porównanie programu AutoCAD Civil 3D 2018 z wersją 2017 i poprzednimi wersjami

AutoCAD Civil 3D 2018 obejmuje nowe, wydajne narzędzia do optymalizacji konstrukcji, szybszego tworzenia szczegółowych projektów o wysokiej jakości i usprawniania procesu ich przekazywania.

Można wybrać maksymalnie 3 pozycje do porównania

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu, przed wybraniem innego do porównania.

Dane map w formie online

Zawartość rurociągów ciśnieniowych (ulepszone)

Tworzenie linii charakterystycznych bez konieczności tworzenia lokacji.

Linia charakterystyczna rzędnej względnej

Tworzenie skrótów do danych i odniesień dla sieci ciśnieniowych

Tworzenie projektów Vault na dowolnym poziomie poniżej folderu roboczego

Obsługa sieci ciśnieniowych w programie Vault

Zarządzanie skrótami do danych w celu naprawy uszkodzonych skrótów i zastąpienia obiektów DWG™

Wyświetlenie obiektów projektu Vault istniejących w podfolderach typu obiektu

Tworzenie odwołań do obiektów danych istniejących w różnych projektach Vault

Skróty do danych korytarza (DREF; rozszerzone)

Centralne zarządzanie i skuteczniejsze egzekwowanie standardów projektowych

Obsługa pamięci podręcznej DREF

Podfoldery ułatwiające organizację danych modelu

Dodawanie powierzchni DREF prostą metodą przeciągania i upuszczania.

Import rurociągów i dróg z InfraWorks 360

Eksport danych profilu do InfraWorks 360

Zapisywanie plików podstawowych i plików zależności w A360

Eksport danych do formatów KML i KMZ

Wymiana danych między programami AutoCAD Civil 3D i InfraWorks 360

Import i eksport plików IFC (Industry Foundation Class)

Możliwość tworzenia zestawów definicji przez użytkowników

Zintegrowane procesy ronda z programem InfraWorks 360

Dodawanie sieci ciśnieniowych do arkuszy produkcyjnych

Tworzenie arkuszy planu i profilu

Zapisywanie zapytań o dane pomiarowe i otwieranie w kreatorze zapytań o dane pomiarowe

Eksport i import plików zapytań o dane pomiarowe do ponownego wykorzystania

Obiekt chmury punktów

Kontekstowy interfejs użytkownika chmury punktów

Obsługa chmur punktów przetworzonych w programie ReCap (RCS, RCP)

Tworzenie powierzchni z chmury punktów

Tworzenie brył AutoCAD z powierzchni TIN

Swobodna krzywa kołowa pionowa, swobodna krzywa kołowa paraboliczna, dodatkowe opcje

Odblokowanie i zmiana typów ograniczeń krzywych pionowych

Rozszerzenie jednostek profilów stałych i ruchomych

Opcje sterowania kotwiczeniem geometrii profilu układu

Rzutowanie brył do widoku profilu

Profile odsunięcia dynamicznego

Połączone linie trasowania

Edytor ciągu poligonowego

Wybór wartości docelowych korytarzy z odniesień zewnętrznych

Wyodrębnienie brył korytarza

Tworzenie obszarów 3D korytarzy z raportu przedmiaru robót

Zachowywanie istniejących obiektów docelowych korytarzy przy zastępowaniu podzespołu

Opcje częstotliwości korytarza w zakrzywionych elementach linii podstawowych i przesunięciach

Określanie przyrostowości linii przykładowej

Sprawdzanie widoczności

Nowe pliki kryteriów projektu

Wybór linii trasowania wg warstwy używanych jako wartość docelowa szerokości i przesunięcia

Przenoszenie rond z programu InfraWorks 360 do programu AutoCAD Civil 3D

Wykorzystanie korytarza do projektu właściwości terenu.

Modelowanie kształtów jako wewnętrznych/zewnętrznych narożników projektu

Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza

Automatyzacja powiązywania danych właściwości z bryłą korytarza

Czyszczenie narożników korytarzy

Przypisywanie pozycji płacowych do elementów sieci ciśnieniowej na liście części

Zarządzanie listą materiałową oraz materiałami dla przykładowych grup liniowych

Tworzenie przekrojów projektowanych brył AutoCAD

Tworzenie płatów brył z rurociągów

Sterowanie kierunkiem przekroju w widokach przekroju

Geometria przesunięć

Wyświetlanie parametrów docelowych w podglądzie

Stosowanie ustawień AOR przy wprowadzaniu powiązań do przechyłek lub przechyłek kolejowych

Typy parametrów wejścia/wyjścia do wprowadzania przechyłek

Karta przechyłki kolejowej do pokazywania efektu przechyłki kolejowej w podzespole szynowym

Obsługa geometrii pętli

Tworzenie sieci ciśnieniowych z obiektów

Edycja wielu elementów sieci ciśnieniowych w widoku z góry przez przesuwanie lub poruszanie

Edycja wielu elementów sieci ciśnieniowych w widoku z góry przez nachylenie lub rzędną

Używanie kompasu 3D płaszczyzny do obracania płaszczyzny kompasu

Używanie uchwytu obrotowego do obracania łączników i aparatury (model)

Dodawanie sieci ciśnieniowych w widokach przekroju

Wyświetlanie rurociągów poprzecznych w widoku profilu

Sortowanie spisu elementów sieci ciśnieniowej wg rozmiaru 

Tworzenie brył AutoCAD z sieci rurociągów ciśnieniowych

Tworzenie brył AutoCAD z sieci rurociągów

Tworzenie wykluczających zlewni

Dobieranie rozmiarów rur i analiza rur

Dodawanie tabel sieci ciśnieniowej, łączników i aparatury

Przesuwane etykiety kodów punktu korytarza

Możliwość zmian etykiet referencyjnych obiektu w palecie właściwości

Kontrolowanie etykiet referencyjnych obiektów tekstowych w palecie właściwości

Etykiety skrzyżowań rur oraz rurociągów ciśnieniowych w widoku profilu

Etykiety rurociągów w widokach przekroju

Dodawanie danych zestawu właściwości do etykiet