Najważniejsze funkcje oprogramowania Revit

Zmieniające się funkcje i wielobranżowe zestawy narzędzi w oprogramowaniu Revit® mogą pomóc każdemu specjaliście w dziedzinie architektury, inżynierii i budownictwa w pracy indywidualnej i zespołowej.

Widoki nowoczesnego domu w interfejsie użytkownika oprogramowania Revit

Komponenty parametryczne

Umieszczaj ściany, drzwi i okna w otwartym, graficznym i bogatym w parametry systemie do projektowania i tworzenia form.

Współdzielenie pracy

Zapisuj, synchronizuj, przeglądaj i aktualizuj wyniki pracy w centralnie współdzielonym modelu w środowisku współpracy projektowej oprogramowania Revit.

Zestawienia

Korzystaj z tabel, aby sprawniej przechwytywać, filtrować, sortować, wyświetlać i udostępniać dane projektowe.

Zgodność operacyjna

Oprogramowanie Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i tworzenie łączy do często używanych formatów plików BIM i CAD, w tym IFC, 3DM, SKP, OBJ i innych.

Opisywanie

Efektywnie przekazuj koncepcje projektu przy użyciu narzędzi do oznaczania, wymiarowania i ilustrowania w 2D i 3D.

Parametry globalne

Uwzględniaj koncepcję projektu dzięki globalnym parametrom projektowym, które działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami równości.  

Narzędzia i rozwiązania dla programistów

Rozszerz funkcjonalność oprogramowania Revit, korzystając z dodatku Dynamo, dostępu do interfejsu API, rozwiązań dla programistów i zawartości BIM dostępnych w sklepie Autodesk App Store.

Projektowanie generatywne w programie Revit

Oceniaj i porównuj alternatywne rozwiązania projektowe na dużą skalę dzięki dostępnej w oprogramowaniu Revit funkcji projektowania generatywnego. Dostępne wyłącznie dla subskrybentów kolekcji AEC Collection.

Ustawienia widoczności i nadpisywania

Steruj widocznością przez ukrywanie, odsłanianie i wyróżnianie elementów budynku. Korzystaj z nadpisań, aby dostosować wygląd. 

Modelowanie bryłowe 3D do tworzenia złożonych form

Twórz specyficzne dla terenu budowy badania form, profili i szkiców w lokalnym środowisku modelowania bryłowego oprogramowania Revit, a także używaj wczytywalnych rodzin brył, aby ustandaryzować i powtarzać geometrie w ramach projektu.

Standardowa i niestandardowa zawartość rodzin

Wczytuj treści z chmury Autodesk do projektu programu Revit lub twórz własne biblioteki elementów budynku.

Personalizacja i dostosowanie

Dostosuj interfejs użytkownika do własnych potrzeb, korzystając z konfigurowalnych skrótów klawiaturowych, wstążek i pasków narzędzi. 

Najważniejsze informacje o wydaniu: nowości w programie Revit 2023

Odkryj nowe funkcje w wersji 2023

NEW

Analiza wstępna obciążenia elektrycznego

Inżynierowie elektrycy i projektanci pracujący w oprogramowaniu Revit mogą teraz wykorzystać utworzoną przez architekta geometrię w formacie PDF, DWG™ lub Revit, aby przeprowadzić wstępne obliczenia obciążeń na wczesnych etapach procesu projektowania — przed rozpoczęciem modelowania sprzętu elektrycznego. (Film: 2:05 min)


NEW

Nowy proces analitycznego modelowania konstrukcyjnego

Przejmij kontrolę nad modelowaniem analitycznym. Kojarz elementy modelu analitycznego z geometrią fizyczną lub zautomatyzuj tworzenie elementów analitycznych z modelu fizycznego i jego właściwości. Definiuj hierarchie, tolerancje i otwory stropów i ścian oraz synchronizuj model analityczny ze zmianami w modelu fizycznym w miarę rozwoju projektu. (Film: 2:09 min)


ENHANCED

Udoskonalenia współdziałania dzięki narzędziu FormIt Pro

TYLKO AEC COLLECTION
Połącz pliki AXM FormIt w programie Revit, aby poprawić współdziałanie na wczesnym etapie dzięki programowi FormIt Pro. Korzystaj z funkcji Szkic 3D, aby uruchamiać sesję programu FormIt z poziomu oprogramowania Revit dla podłączonych plików FormIt. Wykorzystaj dostępne w aplikacji FormIt możliwości w zakresie modelowania płynów, aby definiować i tworzyć iteracje koncepcji projektu oraz przeglądać zmiany przed odesłaniem danych z powrotem do programu Revit. (Film: 1:58 min)


ENHANCED

Udoskonalenia funkcji projektowania generatywnego i dodatku Dynamo

Korzystaj z bardziej elastycznych danych wejściowych, przejrzystości nazewnictwa metod i spójności między interfejsami. (Film: 2:20 min).


Filtrowanie zestawień według arkuszy

Korzystaj z opcji filtrowania według arkusza, aby wyświetlić w zestawieniu tylko widoczne w arkuszu elementy i ich właściwości. Manipuluj widokami arkusza, aby zobaczyć większą lub mniejszą część modelu — zestawienie aktualizowane jest w sposób dynamiczny. (Film: 1:26 min)


COMMUNITY IDEA

Wyświetlanie przemieszczonych elementów w widokach 2D

Dopasuj położenie elementu w widokach planu 2D, aby zwiększyć przejrzystość zestawów dokumentacji. (Film: 52 s)


Najważniejsze informacje o wydaniu: nowości w programie Revit 2022

Odkryj nowe funkcje w wersji 2022

COMMUNITY IDEA

Natywny eksport do formatu PDF

Łatwe udostępnianie plików z eksportem i eksportem wsadowym widoków i arkuszy programu Revit do plików PDF 2D z regułami nazewnictwa zdefiniowanymi przez użytkownika (Film: 1:10 min)


COMMUNITY IDEA

Powielanie arkuszy

Przyspiesz tworzenie dokumentacji, korzystając z okna dialogowego powielania arkuszy, aby odtwarzać tabelkę rysunkową i parametry, szczegóły oraz widoki na arkuszach. (Film: 1:27 min).


ENHANCED

Zwiększona wydajność IFC

Połącz i wyeksportuj dane do formatu IFC za pomocą zestawu SDK organizacji Open Design Alliance (ODA), aby zwiększyć wydajność.


ENHANCED

Udoskonalenia w zakresie zgodności operacyjnej

Połącz tworzenie form z dokumentacją dzięki udoskonalonemu współdziałaniu programu Revit z takimi narzędziami jak Rhino i FormIt Pro. (Film: 1:20 min)


Większa wydajność tworzenia dokumentacji

Udoskonalenia w zakresie zestawień i narzędzi opisów ułatwiają uchwycenie i prezentowanie koncepcji projektu (Film: 2:58 min)


ENHANCED

Udoskonalone modelowanie i detalowanie zbrojenia

Szybciej, dokładniej i bardziej precyzyjnie modeluj podczas umieszczania elementów zbrojenia i manipulowania nimi. (Film: 2:14 min)


Zestawy narzędzi wielobranżowych w programie Revit

Projekt architektoniczny

Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

Wyrażaj formę w środowisku modelowania bryłowego Revit za pomocą narzędzi do swobodnego kształtowania i modelowania bryłowego oraz parametrycznie ulepszaj geometrię w środowisku projektu.


Analiza w programie Insight

TYLKO AEC COLLECTION
Korzystaj z zaawansowanych mechanizmów symulacji i parametrów budynku zintegrowanych z programem Revit, aby oceniać oświetlenie dzienne, zużycie energii całego budynku, obciążenia związane z ogrzewaniem i chłodzeniem oraz inne aspekty.


Modelowanie architektoniczne

Dodawaj elementy architektoniczne do modelu budynku, w tym ściany, drzwi i okna, lub definiuj niestandardowe elementy i rodziny, aby spełniać wszystkie wymagania dotyczące modelowania i poziomu szczegółowości.


Narzędzia chmury punktów

Korzystaj z narzędzi do skanowania, aby rejestrować warunki istniejące i powykonawcze oraz importować je do programu Revit jako chmury punktów.


Wizualizacja projektu 3D

Wizualnie przeglądaj i weryfikuj projekty oraz komunikuj decyzje projektowe. Oprogramowanie Revit umożliwia renderowanie z wysoką jakością i dokładnością za pomocą mechanizmu renderingu Autodesk Raytracer.


Klatka schodowa

Szybko twórz i modyfikuj projekty budynków wielokondygnacyjnych, łącząc schody z poziomami w projekcie.


Renderowanie w chmurze

Twórz fotorealistyczne wizualizacje bez nadmiernego obciążania komputera i korzystania ze specjalnego sprzętu do renderowania.


Inżynieria budowlana i produkcja

NEW

Modelowanie sterowane analitycznie

Korzystaj z dokładnych i uniwersalnych narzędzi do analizy strukturalnej, aby oceniać i dostosowywać koncepcje projektu w miarę rozwoju modelu BIM. Zautomatyzuj reprezentację analitycznej, przeprowadzaj wiele analiz na podstawie jednego modelu BIM, twórz zestawienia danych na potrzeby dokumentacji oraz zapewnij kontrolę jakości projektów konstrukcyjnych. Nowości w programie Revit 2023.


Opracowywanie detali zbrojenia

Twórz modele 3D zbrojenia konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu i prefabrykowanych. Utwórz dokumentację rysunków warsztatowych zbrojenia, korzystając z zestawień zbrojenia.


Modelowanie konstrukcji stalowych

Modeluj połączenia o wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z szerokiej gamy parametrycznych połączeń stalowych w programie Revit lub tworząc własne niestandardowe połączenia stalowe.


Dwukierunkowe powiązanie z analizą

Integracja wyników analizy w procesie modelowania informacji o budynku oraz proces projektowania iteracyjnego.


Dodatek Dynamo do inżynierii budowlanej

Dodatek Dynamo zapewnia inżynierom budownictwa, projektantom i detalistom narzędzia umożliwiające budowanie konstrukcji z wykorzystaniem minimalnej ilości energii i pozwala na tworzenie własnych narzędzi projektowych.


Łączność z procesem produkcji elementów stalowych

Zgodność operacyjna programów Revit i Advance Steel pomaga zapewnić bezproblemowy przebieg procesów BIM na wszystkich etapach — od projektowania po produkcję konstrukcji stalowych.


Inżynieria MEP i produkcja

NEW

Analiza wstępna obciążenia elektrycznego

Inżynierowie elektrycy i projektanci pracujący w oprogramowaniu Revit mogą teraz wykorzystać utworzoną przez architekta geometrię w formacie PDF, DWG lub Revit, aby przeprowadzić wstępne obliczenia obciążeń na wczesnych etapach procesu projektowania — przed rozpoczęciem modelowania sprzętu elektrycznego.


Analiza systemów instalacji

Narzędzie Analiza systemów optymalizuje projektowanie i modelowanie systemów HVAC, umożliwiając podejmowanie decyzji projektowych na podstawie danych. 


Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

Projektuj złożone systemy kanałów i rur spełniające założenia projektowe oraz modeluj systemy kanałów i rur za pomocą zasobów do projektowania mechanicznego.


Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

Projektowanie, modelowanie i dokumentowanie instalacji elektrycznych. Śledź obciążenia elektryczne w całym systemie dystrybucji.


Projektowanie i dokumentowanie instalacji hydraulicznych

Twórz instalacje sanitarne z rurami nachylonymi oraz inne instalacje rurowe zgodnie z założeniami projektowymi i dokumentacją.


Szczegóły produkcyjne MEP

Utwórz w programie Revit modele gotowe do produkcji. Możesz modelować i koordynować komponenty MEP LOD 400.


Insight — integracja

Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.


Konwersja usług produkcyjnych

Za pomocą narzędzia Projekt do produkcji możesz przekształcać elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów.


Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

Efektywniejsze dokumentowanie układu modelu. Dokumentuj i oznaczaj elementy produkcyjne oraz twórz ich zestawienia.


Budownictwo

Modelowanie konstrukcji

Wyprowadzaj dane konstrukcji z modeli projektu. Dziel warstwy ścian i wylewki betonowe oraz manipuluj nimi, a także przygotowuj rysunki warsztatowe do wytwarzania.


Zgodność operacyjna z programem Navisworks

Otwieraj model koordynacyjny programu Navisworks bezpośrednio w programie Revit, aby koordynować tworzone projekty z pracą zespołów korzystających z innego oprogramowania.


Importowanie/eksportowanie arkuszy 2D

Importuj pliki programu AutoCAD do oprogramowania Revit i eksportuj je z niego. Przygotowuj zestawy arkuszy w celu przekazania ich producentom, podwykonawcom lub innym uczestnikom projektu w formacie, jakiego potrzebują.


Szczegóły umożliwiające spełnienie wymagań konstrukcyjnych

Rozszerzaj modele koncepcji projektu o szczegóły konieczne do spełnienia wymagań zespołów budowlanych.


Narzędzia do projektowania obliczeniowego i narzędzia programistyczne

Projektowanie generatywne

TYLKO AEC COLLECTION
Szybko twórz alternatywne projekty na podstawie zdefiniowanych celów i wiązań. Dostępne wyłącznie dla subskrybentów kolekcji AEC Collection. (Film: 2:46 min).


Dodatek Dynamo dla programu Revit

Zautomatyzuj i zoptymalizuj procesy projektowe BIM dzięki graficznemu interfejsowi programowania typu open source instalowanemu wraz z programem Revit.