Instalacja dla administratorów

Konfigurowanie pliku opcji


Dostęp do licencji można kontrolować za pomocą pliku opcji skonfigurowanego z ustawieniami, których chcesz użyć. Użycie pliku opcji jest opcjonalne i nie jest wymagane w przypadku normalnej operacji licencyjnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików opcji, zobacz sekcję Zarządzanie plikiem opcji w pliku PDF w podręczniku zarządzania licencjami wydawcy FLEXnet zainstalowanym wraz z programem NLM. Aby wyświetlić podręcznik PDF, należy zapoznać się z folderem Network Licence Manager na serwerze licencji.

 

W poniższych sekcjach opisano sposób tworzenia pliku opcji i wykonywania różnych funkcji za jego pomocą. Przykładowy plik opcji jest wyświetlany w końcowej sekcji.


Tworzenie pliku opcji

Można tworzyć pliki opcji dla jednego lub więcej serwerów i zarządzać licencjami sieciowymi za pomocą tych plików. Jeśli nie są potrzebne możliwości pliku opcji, nie trzeba tworzyć plików opcji dla wszystkich serwerów.

 

Jeśli plik opcji definiuje elementy sterujące na podstawie funkcji produktu, elementy sterujące dotyczą produktów z planem obsługi lub subskrypcją dla wielu użytkowników. Jeśli jednak elementy sterujące są definiowane na poziomie pakietu produktu, stanowiska z planem obsługi można oddzielić od subskrypcji dla wielu użytkowników.

 

Aby uaktywnić plik opcji, należy go zapisać, a następnie ponownie odczytać plik licencji.

 1. Otwórz edytor tekstu, na przykład Notatnik (Windows) lub EDTEKST (macOS). Wprowadź polecenia i parametry określone dla dziennika raportu lub innych operacji.
 2. Nazwij plik adskflex.opt i zapisz go w miejscu, w którym został zapisany plik licencji sieciowej.
  Uwaga: należy pamiętać o zapisaniu pliku z rozszerzeniem .opt. Program NLM nie rozpoznaje pliku .txt.
 3. Odczytaj ponownie plik licencji na serwerze.
  • W przypadku serwera Windows należy użyć narzędzia LMTOOLS zainstalowanego z programem NLM i wybrać opcję Odczytaj ponownie plik licencji.
  • W przypadku serwera z systemem macOS lub Linux otwórz okno Terminal, przejdź do folderu Autodesk Network Licence Manager (flexnetserver) i wprowadź następujący ciąg znaków:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Sprawdź plik dziennika, aby upewnić się, że plik opcji został odczytany. Jeśli tak nie było, zatrzymaj i ponownie uruchom serwer licencji.

Ustawianie limitu czasu licencji

Ustaw limit czasu przydzielenia licencji na nieaktywnym komputerze, zanim serwer go odzyska. Jeśli komputer ponownie stanie się aktywny, serwer wyda nową licencję. Jeśli licencja nie jest dostępna, użytkownik otrzymuje alert.

 

Otwórz plik opcji w edytorze tekstu i wprowadź jedno z poniższych poleceń w osobnym wierszu.

TIMEOUT feature_code n

Tutaj feature_code jest nazwą produktu, a n jest liczbą sekund braku aktywności, zanim serwer odzyska licencję. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

Ten przykład wskazuje, że limit czasu licencji dla programu Revit wynosi 7200 sekund, czyli dwie godziny.

TIMEOUTALL n

W tym przypadku limit czasu dotyczy wszystkich produktów, gdzie n to liczba sekund, po których serwer odzyska nieaktywny produkt Autodesk.

Konfigurowanie wypożyczania licencji

Istnieje kilka opcji sterowania wypożyczeniem licencji:

 • Obsługa puli dostępnych licencji
 • Ustaw okres wypożyczenia
 • Wyklucz wypożyczanie licencji
 • Uwzględnij wypożyczenie licencji

Obsługa puli dostępnych licencji

BORROW_LOWWATER określa liczbę licencji, których nie można wypożyczyć. Ta opcja zapewnia, że określona liczba licencji zawsze pozostanie w puli licencji. W ten sposób pula nie jest całkowicie wyczerpana dzięki pożyczaniu.

BORROW_LOWWATER [productfeature] [count]

Poniższy przykład blokuje wypożyczanie licencji dla pięciu licencji subskrypcji AutoCAD z dostępem dla wielu użytkowników:

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

Ustaw okres wypożyczenia

Można określić maksymalny przedział czasu (w godzinach), w którym można wypożyczyć określoną licencję. Ta wartość nie może przekraczać maksymalnego okresu wypożyczenia określonego przez Autodesk w pliku licencji na produkt.

MAX_BORROW_HOURS [productfeature] [hours]

Poniższy przykład ogranicza wypożyczanie licencji na subskrypcję AutoCAD z dostępem dla wielu użytkowników do 3 dni:

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Uwaga: bez tego ustawienia w pliku opcji maksymalny okres wypożyczenia licencji wynosi 6 miesięcy lub kończy się wraz z wygaśnięciem subskrypcji z dostępem dla wielu użytkowników, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zdecydowanie zalecamy ustanowienie krótszego okresu spłaty pożyczki.

Wyklucz wypożyczanie licencji

Zablokuj możliwość wypożyczania określonych licencji. Wszyscy użytkownicy, hosty lub adresy IP, których nie wykluczono jawnie, mogą nadal wypożyczać licencje.

EXCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Poniższe przykłady blokują wypożyczanie licencji subskrypcji AutoCAD z dostępem dla wielu użytkowników dla użytkownika, komputera, grupy itd.:

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Uwaga: podobnie jak w przypadku poleceń WYŁĄCZ i UWZGLĘDNIJ, polecenie EXCLUDE_BORROW ma pierwszeństwo przed konfliktowymi instrukcjami INCLUDE_BORROW.

Uwzględnij wypożyczanie licencji

Zezwalaj na wypożyczanie określonych licencji. Wszyscy użytkownicy, hosty lub adresy IP, które nie zostały jawnie uwzględnione, nie mogą wypożyczać określonych licencji. Jeśli chcesz zablokować wypożyczanie licencji tylko dla kilku użytkowników, rozważ użycie polecenia EXCLUDE_BORROW.

INCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Poniższe przykłady umożliwiają wypożyczenie licencji subskrypcji programu AutoCAD z dostępem dla wielu użytkowników dla użytkownika, komputera, grupy itd.:

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Uwaga: ponieważ instrukcja EXCLUDE_BORROW zawsze ma pierwszeństwo przed sprzeczną instrukcją INCLUDE_BORROW, najlepszym rozwiązaniem jest użycie tylko jednej z tych instrukcji w jednym pliku opcji.

Użyj kodów pakietu i elementu

Poniższe przykłady przedstawiają ustawienia parametrów pliku opcji dla określonego produktu, w którym jest używany kod pakietu tego produktu. Na przykład w poniższej instrukcji kod pakietu z subskrypcji z licencją dostępu dla wielu użytkowników na program AutoCAD 2016 (64300ACD_T_F) jest używany do zarezerwowania jednej licencji na program AutoCAD 2016-2013 dla określonego użytkownika:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Korzystając z kodu pakietu, można zastosować ten parametr pliku opcji do wszystkich kwalifikujących się wersji produktu zgodnie z prawami subskrybenta do poprzedniej wersji.

 

Czasami w pliku opcji można użyć kodów pakietów, a plik licencji może zawierać zarówno licencje wieczyste lub z planem obsługi, jak i licencje subskrypcyjne z dostępem dla wielu użytkowników dla tego samego produktu. W takim przypadku należy uwzględnić inne parametry, aby uwzględnić licencje subskrypcyjne z dostępem dla wielu użytkowników. Poniższe instrukcje zastrzegają licencję na program AutoCAD 2016-2013 dla określonego użytkownika, bez względu na to, czy jest to licencja wieczysta z planem obsługi, czy licencja subskrypcyjna z dostępem dla wielu użytkowników:

RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Po dodaniu parametrów licencji subskrypcyjnych z dostępem dla wielu użytkowników nie trzeba modyfikować pliku opcji podczas odnawiania subskrypcji lub wydania wersji.

 

Użyj kodu elementu produktu (na przykład 86445ACD_2016_0F) tylko w przypadku ustawienia parametru pliku opcji dla licencji wieczystej, która nie jest objęta planem obsługi. W przypadku licencji wieczystych z planem obsługi i licencjami subskrypcyjnymi z dostępem dla wielu użytkowników zawsze należy używać kodu pakietu. Poniższa instrukcja zawiera kod funkcji umożliwiający zarezerwowanie pięciu stanowisk licencji wieczystej na program AutoCAD 2016 (nie z planem obsługi) dla określonej grupy:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup 

Wprowadzanie komentarzy w pliku opcji

Menedżer licencji ignoruje wszystkie składnie po symbolu skrótu (#).

#To jest komentarz

Definiowanie grup

Podczas określania, kto może mieć dostęp do licencji, wygodnie jest definiować grupy użytkowników lub komputerów. Grupy są przydatne podczas rezerwowania lub ograniczania użytkowania licencji.

 

Grupy można definiować za pomocą nazwy logowania systemu Windows lub nazwy komputera. Domyślnie nazwy komputerów i nazwy użytkowników rozróżniają wielkość liter, chyba że do pliku opcji dodano instrukcję GROUPCASEINSENSITIVE ON.

GRUPA [nazwa grupy] [użytkownik1] [użytkownik2] [użytkownik3]
HOST_GROUP [nazwa_grupy] [nazwa_komputera1] [nazwa_komputera2] [nazwa_komputera3]

Poniższy przykład definiuje grupę o nazwie EngineeringGroup dla trzech użytkowników:

GROUP EngineeringGroup smithj jonesb whitef

Poniższy przykład definiuje grupę o nazwie DraftingDept z trzema komputerami:

HOST_GROUP DraftingDept komputer1 komputer2 komputer3

Aby utworzyć grupę złożoną z wielu użytkowników, należy zdefiniować wiele linii grupy o tej samej nazwie, z których każda zawiera maksymalnie 4000 znaków. Jeśli zdefiniowano wiele linii GRUPY o tej samej nazwie grupy, można dodać wszystkich określonych użytkowników do jednej grupy.

Wyłączanie opcji uwzględniania wielkości liter dla nazw użytkowników i komputerów

Podczas używania poleceń GRUPA lub GRUPA_HOSTA można włączać/wyłączać uwzględnianie wielkości liter w nazwach użytkowników i komputerów. Nazwy użytkowników i komputerów domyślnie uwzględniają wielkość liter.

 

Instrukcja GROUPCASEINSENSITIVE wyłącza (WŁ.) i włącza (WYŁ.) uwzględnianie wielkości liter w nazwach użytkowników i komputerów:

GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Rezerwacja licencji

Zastrzeż określoną liczbę licencji, aby zapewnić dostępność licencji na produkty w razie potrzeby. (Zarezerwowane licencje nie są dostępne dla innych użytkowników). Można na przykład zarezerwować licencje dla osób pracujących nad projektem, w którym czas jest bardzo ważny.

RESERVE [liczba] [element produkcyjny] [typ] [nazwa]

Poniższe przykłady zarezerwują jedno lub pięć stanowisk dla licencji subskrypcji AutoCAD z dostępem dla wielu użytkowników dla użytkownika, komputera, grupy itd.:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Ograniczanie maksymalnego użycia licencji

Ogranicz korzystanie z licencji, aby zmaksymalizować dostępność licencji, ograniczając dostęp do stałej liczby licencji dla określonych produktów.

MAX [count] [productfeature] [type] [name]

W poniższych przykładach określono limit jednego lub pięciu stanowisk dla licencji subskrypcji AutoCAD z dostępem dla wielu użytkowników dla użytkownika, komputera, grupy itd.

MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Wykluczanie użycia licencji

Blokuj dostęp do określonych licencji. Wszyscy użytkownicy, hosty lub adresy IP, które nie są jawnie wykluczone, mają dostęp do tych licencji.

EXCLUDE [productfeature] [type] [name]

Poniższe przykłady blokują dostęp do licencji subskrypcji AutoCAD z dostępem dla wielu użytkowników dla użytkownika, komputera, grupy itd.:

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Uwaga: instrukcje EXCLUDE zawsze zastępują sprzeczne instrukcje INCLUDE. Jeśli wystąpi konflikt, pierwszeństwo ma instrukcja EXCLUDE.

Uwzględnianie użycia licencji

Nadaj dostęp do określonych licencji. To ustawienie blokuje wszystkich użytkowników, hostów lub adresów IP, które nie są jawnie uwzględniane. Jeśli chcesz zablokować tylko kilku użytkowników, rozważ użycie polecenia EXCLUDE.

INCLUDE [productfeature] [type] [name]

Poniższe przykłady zapewniają dostęp do licencji subskrypcji AutoCAD z dostępem dla wielu użytkowników dla określonego użytkownika, komputera, grupy itd.:

INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project

Uwaga: Ponieważ instrukcja EXCLUDE zawsze ma pierwszeństwo przed sprzeczną instrukcją INCLUDE, najlepszym rozwiązaniem jest użycie tylko jednej z tych instrukcji w jednym pliku opcji.

Tworzenie dziennika raportu

Plik dziennika raportu jest skompresowanym, zaszyfrowanym plikiem, który generuje raporty użycia dotyczące czynności związanych z licencją.

REPORTLOG [+]report_log_path

Przykład systemu Windows: plik dziennika raportu o nazwie report.rl znajduje się w folderze C:\My Documents.

REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"

przykład w systemie macOS lub Linux: plik dziennika raportu o nazwie report.rl znajduje się w folderze /Users//NLM.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Uwaga: ścieżki zawierające spacje muszą być w cudzysłowach. Ścieżka musi już istnieć. Menedżer licencji nie może utworzyć tej lokalizacji dla Ciebie.

 

W składni REPORTLOG [+] oznacza, że nowe wpisy w pliku dziennika są dodawane do poprzednich wpisów, a nie nadpisywane przy każdym ponownym uruchomieniu programu Menedżer licencji sieciowych. Zaleca się użycie opcji [+] w celu zachowania historii wpisów dziennika.

Definiowanie skojarzenia produktu

Można zdefiniować określone komputery jako część projektu, konfigurując zmienną środowiskową na tych komputerach klienckich. Następnie użyj tego oznaczenia projektu, aby kontrolować dostęp do licencji za pomocą pliku opcji. Zmienna środowiskowa projektu jest opcjonalna. Nie trzeba go określać podczas definiowania grup bezpośrednio w pliku opcji.

 

Aby wyznaczyć komputer jako członka projektu:

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno opcje Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie opcję System.
 3. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane.
 4. Na karcie Zaawansowane kliknij opcję Zmienne środowiskowe.
 5. W obszarze Zmienne systemowe kliknij przycisk Nowy.
 6. W oknie dialogowym Nowa zmienna systemowa wprowadź LM_PROJECT jako nazwę zmiennej i nazwę projektu dla wartości zmiennej.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć każde okno dialogowe.

Projekt jest teraz zdefiniowany. Nie trzeba ponownie uruchamiać komputera, aby te ustawienia zostały zastosowane.

Przykład pliku opcji

# Company A - Plik opcji 
# 
# ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2021 r. — John Smith 

# ustawia limit czasu braku aktywności dla wszystkich produktów na 90 minut: 
TIMEOUTALL 5400 

# ustawia maksymalny czas wypożyczenia subskrypcji programu AutoCAD przez 10 dni z dostępem dla wielu użytkowników: 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Definiuje dziennik raportu: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# wyłącza rozróżnianie wielkości liter podczas definiowania grup/grup_nadrzędnych: 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# definiuje grupę Civil Eng i steruje użyciem licencji: 
GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# definiuje grupę Mech Eng według nazwy komputera i steruje użyciem licencji: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# kontroluje wykorzystanie licencji dla kreślarzy ogólnych w podsieci 192.168.0.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej