Instalacja dla administratorów

Konfigurowanie i uruchamianie serwera licencji sieciowych


Utwórz plik dziennika debugowania, skonfiguruj serwer licencji sieciowej, uruchom go i potwierdź, że jest uruchomiony.


Tworzenie pliku dziennika debugowania

Pliki dziennika debugowania zawierają historię programu Menedżer licencji sieciowych (NLM), którą można przeglądać w celu rozwiązywania problemów z serwerami licencji.

 1. Utwórz podfolder o nazwie Dzienniki w folderze, w którym zainstalowano program NLM.
 2. Użyj edytora tekstu, aby utworzyć plik tekstowy w podfolderze Dzienniki.
 3. Nadaj plikowi tekstowemu dowolną nazwę, ale zmień rozszerzenie nazwy pliku z .txt na .log.

Konfigurowanie serwera licencji

Metody konfiguracji różnią się w zależności od systemu operacyjnego. W przypadku serwerów sieciowych Windows należy użyć narzędzia LMTOOLS dostarczonego z programem Menedżer licencji sieciowych (NLM).

Aby skonfigurować serwer Windows

 1. Otwórz narzędzie LMTOOLS. W systemie Windows kliknij kolejno przycisk Start > Autodesk > Narzędzie LMTOOLS.
 2. Na karcie Service/Licence File (Usługa/plik licencji) sprawdź, czy jest wybrana opcja Configuration Using Services (Konfiguracja za pomocą usług).
 3. Zaznacz pole wyboru LMTOOLS Ignoruje zmienne środowiskowe ścieżki pliku licencji.
 4. Na karcie Config Services (Usługi konfigurowania) użyj menu rozwijanego Service Name (Nazwa usługi), aby określić nazwę.
 5. Określ ścieżki dla tych trzech plików:
  • Ścieżka do pliku lmgrd.exe: Przejdź do folderu NLM, aby wybrać plik.
  • Ścieżka do pliku licencji: wybierz plik licencji uzyskany od Autodesk.
  • Ścieżka do pliku dziennika debugowania: Przejdź do pliku dziennika debugowania utworzonego wcześniej.
   Uwaga: należy się upewnić, że użytkownicy i usługi mają prawo do zapisu w pliku dziennika debugowania lub folderze.
 6. Wybierz opcję Użyj usług. Następnie wybierz opcję Uruchom serwer przy włączeniu zasilania. To ustawienie zapewnia automatyczne uruchamianie serwera licencji po konserwacji lub awarii zasilania.
 7. Kliknij przycisk Zapisz usługę i potwierdź.

Aby skonfigurować serwer w systemie macOS lub Linux

 1. Zapisz plik licencji .lic na pulpicie.
 2. Przenieś plik licencji z pulpitu do tego ukrytego folderu:
  • W systemie operacyjnym macOS: /usr/local/flexnetserver
  • W systemie Linux: /opt/flexnetserver

Uwaga: aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania programu NLM w systemie macOS, zobacz temat Jak skonfigurować program Autodesk Network Licence Manager na komputerze Mac (angielski). W przypadku systemu Linux zobacz temat Konfigurowanie programu Autodesk Network Licence Manager w systemie Linux (angielski).

 

Uruchamianie serwera licencji

Po zakończeniu konfiguracji można uruchomić serwer licencji.

Uruchamianie serwera licencji w systemie Windows

Użyj narzędzia LMTOOLS:

 1. Na karcie Start/Stop/Reread (Uruchom/Zatrzymaj/Odczytaj ponownie) sprawdź, czy jest podświetlona poprawna nazwa serwera. Następnie kliknij przycisk Start Server (Uruchom serwer).
 2. Sprawdź, czy serwer licencji został uruchomiony (w ciągu 30 sekund). W dolnej części okna dialogowego powinien być wyświetlony komunikat „Server Start Sucful” (Uruchomienie serwera powiodło się).

Uruchamianie serwera licencji w systemie macOS lub Linux

Użyj terminala:

 1. Aby przejść do katalogu, wprowadź następujące polecenia:
  • W systemie operacyjnym macOS:
   cd /usr/local/flexnetserver
  • W systemie Linux:
   cd /opt/flexnetserver
 2. Aby wyświetlić zawartość katalogu, wprowadź to polecenie:
  • ls
 3. Aby uruchomić serwer licencji, wprowadź to polecenie:
  • W systemie operacyjnym macOS:
   sudo./lmgrd — c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
  • W systemie Linux:
   sudo./lmgrd — c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log
  •  

Potwierdź, że serwer licencji jest uruchomiony

Aby potwierdzić w systemie Windows

 1. Na karcie Stan serwera w narzędziu LMTOOLS kliknij opcję Wykonaj zapytanie o stan.
 2. Gdy w oknie stanu są widoczne informacje, przewiń w dół i sprawdź, czy:
  • Na serwerze licencji jest uruchomiona najnowsza wersja. Sprawdź wiersz, w którym jest zapisany tekst:
   NazwaSerwera: licence server UP (MASTER) v 11.16.2
  • Serwer licencji pomyślnie odczytał plik licencji i nie znalazł błędów. Powinien zostać wyświetlony wiersz o treści:
   Adskflex: UP v11.16.2
 3. Jeśli nie widać tych dwóch wierszy, serwer licencji nie został poprawnie uruchomiony. Sprawdź ponownie pracę, aby pobrać i skonfigurować plik licencji.

Aby potwierdzić w systemie macOS

 • W polu Terminal wprowadź następujące polecenie:
  sudo ./lmutil lmstat -a -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic

Aby potwierdzić w systemie Linux

 • Wprowadź następujące polecenie:
  sudo ./lmutil lmstat -c @localhost -a

Uwaga: jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że serwer nie został uruchomiony, użyj narzędzia Monitor czynności, aby znaleźć i zatrzymać proces lmgrd. Następnie można ponownie uruchomić serwer licencji.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej